http://news.abfakhorasan.ir/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.khabargk-is-131.pnglink

سایر اخبار

طرح آبرسانی، اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شرب شهر زاوین (خط انتقال از محل سد تا مخزن و شبکه توزیع زاوین سفلی)

باسمه تعالی

« آگهی ارزیابی کیفی »

این شرکت  در نظر دارد با رعایت آئین نامه اجرایی بند ً ج ً ماده 12 قانون برگزاری مناقصات پروژه مشروحه ذیل را به شرکتهای تشخیص صلاحیت شده از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری واگذار نماید.

ردیف

مشخصات پروژه

مدت اجرا

محل اجرا

مبلغ برآورد

«میلیون ریال»

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه «ریال»

1

طرح آبرسانی، اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شرب شهر زاوین (خط انتقال از محل سد تا مخزن و شبکه توزیع زاوین سفلی) ـ اولویت اجرایی سال 88

6 ماه

خراسان رضوی (شهرستان کلات ـ شهر زاوین)

2771

15000000

1-     کارفرما : شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

2-     دستگاه نظارت : معاونت مهندسی و توسعه

3-     منبع تامین اعتبار : اعتبارات عمرانی به شماره طرح 059خ40201 و کدپروژه 870651

4-      شرایط مناقصه گر : داشتن حداقل رتبه 5 رشته تاسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

5-   تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی : واجدین شرایط می توانند ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار آگهی (بجز پنجشنبه و ایام تعطیل) جهت دریافت اسناد ارزیابی به دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی به نشانی : مشهد ـ بلوار وکیل آباد ـ ابتدای خیابان صدف تلفن 8663938-0511 مراجعه و یا از طریق سایت اینترنتی پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی : iets.mporg.ir اسناد مذکور را دریافت نمایند و ظرف مدت 14 روز نسبت به تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی به دفتر قراردادها اقدام نمایند.

6-   سایر توضیحات : پس از ارزیابی کیفی و انتخاب مناقصه گران واجد شرایط، سایر اطلاعات (محل و مهلت دریافت اسناد مناقصه و....) کتباً به اطلاع ایشان خواهد رسید. ضمناً هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

تهیه لوله و لوازم و نصب 450 فقره انشعاب آب شهر خواف

باسمه تعالی

 

« آگهی ارزیابی کیفی»

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی به نشانی : مشهد ـ بلوار وکیل آباد ـ ابتدای خیابان صدف در نظر دارد با رعایت مفاد آئین نامه داخلی معاملات شرکتهای آب و فاضلاب پروژه مشروحه ذیل را به شرکتهای واجد شرایط و دارای سوابق مفید واگذار نماید .

ردیف

مشخصات پروژه

مدت اجرا

محل اجرا

مبلغ برآورد

«میلیون ریال»

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه «ریال»

1

تهیه لوله و لوازم و نصب 450 فقره انشعاب آب

شهر خواف

10 ماه

استان خراسان رضوی (شهرستان خواف)

660

33000000

1-     کارفرما : شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

2-     دستگاه نظارت : امور آب و فاضلاب خواف

3-     منبع تامین اعتبار : منابع داخلی شرکت(غیرعمرانی)

4-   تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی : واجدین شرایط می توانند ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار آگهی (بجز پنجشنبه و ایام تعطیل) جهت دریافت اسناد ارزیابی به دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی به نشانی : مشهد ـ بلوار وکیل آباد ـ ابتدای خیابان صدف تلفن 8663938-0511 مراجعه و یا از طریق سایت اینترنتی پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی : iets.mporg.ir اسناد مذکور را دریافت نمایند و ظرف مدت 14 روز نسبت به تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی به دفتر قراردادها اقدام نمایند.

5-   سایر توضیحات : پس از ارزیابی کیفی و انتخاب مناقصه گران واجد شرایط، سایر اطلاعات (محل و مهلت دریافت اسناد مناقصه و....) کتباً به اطلاع ایشان خواهد رسید. ضمناً هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

سایت اینترنتی : www.abfakhorasan.ir

مزایده عمومی فروش خودروهای مازاد بر نیاز این شرکت

« اسناد مزایده »

پیرو آگهی منتشره در روزنامه های خراسان مورخ 29/10/88 و قدس مورخ 30/10/88 در خصوص برگزاری مزایده عمومی خودروهای سبک شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی، بدینوسیله شروط و مراتب ذیل بعنوان اسناد مزایده این خودروها توسط دستگاه مزایده گزار «شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی» مورد انعکاس قرار می گیرد. بدیهی است شرط قبول پیشنهاد قیمت، پذیرش کامل ترتیبات مذکور در این اسناد خواهد بود.

1- موضوع مزایده :

فروش تعداد 14 دستگاه خودرو بشرح ترسیم یافته در جدول ذیل ؛

ردیف

نام خودرو

شماره پلاک

مدل

توضیحات

1

 

مزدا دو کابین

779ب21 مشهد

1375

مستعمل وفرسوده

2

 

مزدا دو کابین

537ل98 ایران 12

1376

مستعمل وفرسوده

3

 

مزدا دوکابین

548ق31 ایران 32

1376

مستعمل

4

مزدا تک کابین

421ق23 ایران 12

1373

مستعمل وفرسوده

5

مزدا وانت

267م39ایران 12

1373

مستعمل

6

مزدا وانت

696ق24 ایران 32

1373

مستعمل

7

پیکان وانت

916ل41 ایران 32

1380

مستعمل

8

پراید سواری

125م 45 ایران 12

1381

مازاد

9

پژو RD

378د54 ایران 12

1382

مازاد

10

پژو RD

394س38 ایران 12

1381

مازاد

11

پژو RD

131ب78 ایران 12

1383

مازاد

12

پژو RD

483س68 ایران 12

1381

مازاد

13

پژو RD

357د54 ایران 12

1382

مازاد

14 *

مزدا وانت

فاقد پلاک

1362

اسقاطی ـ بدون سند و پلاک

* خودرو اسقاطی مذکور در ردیف 14  با شرط عدم تعهد به انتقال مالکیت رسمی، در معرض فروش طی این مزایده قرارگرفته است.

2- مبلغ برآورد :

قیمت گذاری خودروهای مندرج در جدول فوق توسط هیأت کارشناسان رسمی دادگستری انجام پذیرفته که جزئیات آن محفوظ میباشد و در جلسه گشایش پاکات مزایده، مبناء مقایسه و تصمیم گیری نهایی جهت تعیین برنده خواهد بود.بدیهی است به پیشنهادهای کمتر از قیمت پایه کارشناسی ترتیب اثر داده نخواهد شد

3- مبلغ تضمین شرکت در مزایده :

براساس لیست خودروهای مذکور در جدول فوق الذکر، مبالغ تضمین شرکت در مزایده به شرح ذیل تعیین می شود که می بایست بصورت نقدی به حساب جاری شماره 416108811 نزد بانک تجارت شعبه سیمتری دوم احمدآباد مشهد واقع در مشهد ـ خیابان احمدآباد ـ خیابان ابوذر غفاری که قابل واریز در کلیه شعب بانک تجارت سراسر کشور می باشد، واریز گردد.

الف) مبلغ پنج میلیون ریال (5000000 ریال) به ازای هر خودرو از ردیف 1 الی 13 طبق لیست مندرج در جدول موضوع بند یکم این اسناد

ب) مبلغ سه میلیون ریال (3000000 ریال) به ازای خودرو ردیف 14  طبق لیست مندرج در جدول موضوع بند یکم این اسناد

تبصره : تضمین شرکت در مزایده می بایست صرفاً از طریق واریز نقدی به حساب جاری شماره 416108811 نزد بانک تجارت شعبه سیمتری دوم احمدآباد مشهد قابل واریز در باجه داخل محوطه پارکینگ شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی بعمل آید. لذا قبول تضمین های جایگزین همچون چک عادی، چک تضمین شده بانکی، ضمانتنامه بانکی و غیره قابل قبول نبوده و فقط فیش واریزی مبناء پذیرش دستگاه مزایده گزار برای گشایش پیشنهادات مالی مزایده خواهد بود. اضافه می نماید متقاضیان شرکت در مزایده می بایست به تفکیک هر خودرو مبلغ تضمین را به حساب شرکت واریز و فیش مربوطه را که دارای نام و نام خانوادگی شرکت کننده می باشد در پاکت ً الف ً به صورت لاک و مهر شده به همراه پاکت ً ب ً حاوی اسناد امضاء شده (اسناد مزایده) که به منزله پذیرش شرایط شرکت در مزایده و نیز مدارک هویتی شرکت در این مزایده شامل : {کپی شناسنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمت متولدین 1337 به بالا برای اشخاص حقیقی شرکت کننده در مزایده و فتوکپی اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبتی شرکت برای اشخاص حقوقی میباشد.} بعلاوه پاکت ً ج ً که حاوی برگ پیشنهاد قیمت است مجموعاً در داخل پاکت بزرگ قرار داده و مشخصات خودروی پیشنهادی را در روی پاکت، ثبت نمایند و جهت ثبت به دفتر قراردادهای این شرکت واقع در مشهد ـ بلوار وکیل آباد ـ ابتدای خیابان صدف ـ اتاق شماره 106 تسلیم نمایند.

4- پیشنهاد قیمت :

پیشنهادهای قیمت می بایست برابر فرم پیوست در پاکت ً ج ً برای هر خودرو با قید نام خودرو و شماره پلاک آن درون پاکت مذکور قرار داده شود. ضمناً به پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد تضمین معتبر (فیش نقدی) ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5- تعیین تکلیف هزینه های جانبی متعلقه :

هزینه های سند نویسی، نقل و انتقال سند، پرداخت مالیات و هرگونه عوارض طبق قوانین و مقررات جاریه بعهده برنده این مزایده میباشد و برنده مزایده مکلف است فیش پرداخت مالیات مربوطه را به شرکت تسلیم نماید.

6- مهلت واریز وجه توسط برنده مزایده :

برنده مزایده می بایست ظرف مدت 15 روز از تاریخ اعلام نسبت به واریز مبلغ پیشنهادی خود بصورت یکجا و کامل اقدام و سپس مبادرت به تحویل گرفتن خودروی مورد نظر نماید. در غیر اینصورت تضمین شرکت در مزایده مشارالیه به نفع شرکت ضبط خواهد شد و در صورتیکه مزایده دارای نفر دوم باشد، وی نیز می بایست پس از ابلاغ ظرف مدت 10 روز نسبت به واریز مبلغ پیشنهادی خود و تحویل گرفتن خودروی مورد نظر اقدام نماید. در غیر اینصورت سپرده وی نیز ضبط می گردد و اعتراضی در این خصوص مسموع نیست.

تبصره 1) تاکید می گردد که صرفاً پس از واریز وجه مبلغ پیشنهادی بطور کامل توسط برنده مزایده خودرو تحویل وی می گردد و تضمین شرکت در مزایده نیز به نام برنده مزایده آزادسازی خواهد شد.

تبصره 2) دستگاه مزایده گزار صرفاً سند مالکیت خودروهایی که در این مزایده به فروش می رود را به نام برنده مزایده و یا وکیل رسمی وی با ارائه وکالتنامه محضری بدون حق توکیل به غیر، از طریق دفاتر اسناد رسمی انتقال خواهد داد.

تبصره 3) مهلت انتقال اسناد مالکیت خودروهای مذکور در این مزایده از تاریخ واریز وجه توسط برنده مزایده حداکثر ظرف مدت 2 ماه می باشد که پیگیری انجام انتقال آن توسط برنده مزایده صورت خواهد گرفت. ضمناً در مورد تعداد یک دستگاه خودروی اسقاطی فاقد سند، مشخص شده در لیست مندرج در جدول فوق الذکر تأکید می شود که دستگاه مزایده گزار به دلیل اسقاطی بودن و فاقد سند بودن آنها، هیچگونه تعهدی به انتقال سند رسمی دو خودروی مذکور ندارد.

7- محل خرید اسناد مزایده :

با توجه به متن آگهی منتشره، متقاضیان شرکت در مزایده می بایست پس از واریز وجه تعیین شده، برای خرید اسناد مزایده که معادل مبلغ پنجاه هزار ریال (50000) می باشد، به حساب جاری شماره 416108811 عهده بانک تجارت شعبه سیمتری دوم احمدآباد مشهد واقع در مشهد ـ خیابان ابوذر غفاری (اعم از آنکه متقاضی یک دستگاه یا بیشتر بوده باشند.) اقدام و جهت اخذ اسناد مزایده در طول ساعات اداری به نشانی مشهد ـ بلوار وکیل آباد ـ ابتدای خیابان صدف ـ دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی (اتاق 106) مراجعه نمایند.

تبصره 1) به هریک از متقاضیان شرکت در مزایده یک نسخه اسناد مزایده و یک سری پاکت (سه پاکت) تحویل می گردد که به تعداد خودروهای مورد نظر برای ارائه پیشنهاد قیمت می بایست نسبت به تکثیر اسناد و امضای آنها اقدام و پاکتهای مورد نیاز را مشابه نمونه تهیه و تسلیم نماید.

8- زمان و محل بازدید خودروها :

به همراه فروش اسناد مزایده، مجوز ورود و بازدید از خودروها تسلیم متقاضی می گردد.

* محل بازدید :

محل بازدید خودروهای موضوع این مزایده واقع در مشهد ـ ابتدای جاده شاندیز ـ جاده حسین آباد جلدک ـ بعد از کارخانه زمان الکتریک ـ انبار مرکزی شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی می باشد.

زمان و اوقات بازدید :

زمان بازدید خودروها از تاریخ 29/10/88 لغایت 10/11/88 (از ساعت 8 صبح الی 15) می باشد که بمنظور جلوگیری از ازدحام و شلوغی بیش از حد بازدید کنندگان و نیز تکریم ارباب رجوع، در طول اوقات اداری (به استثنای روزهای پنجشنبه و جمعه) با ارائه مجوز و مدارک شناسائی معتبر برای بازدید کنندگان صورت خواهد گرفت.

تبصره : هر متقاضی فقط به همراه یک نفر می تواند برای بازدید خودروها به محوطه انبار ورود پیدا نماید.

9- شرایط محتویات داخل پاکات مزایده :

پاکت الف) تضمین شرکت در مزایده که به صورت فیش واریز نقدی به حساب عنوان شده در فوق می باشد می بایست با قید نام و نام خانوادگی و آدرس و شماره تلفن مزایده گر بصورت خوانا نوشته و در داخل پاکت مذکور گذارده شده باشد.

پاکت ب) شامل اسناد مزایده که کلیه صفحات آن مورد امضاء قرار گرفته باشد و همراه آن فتوکپی شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت از خدمت و برای اشخاص حقوقی ارائه فتوکپی اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبتی باشد.

پاکت ج) شامل برگه پیشنهاد قیمت که به صورت حروفی و عددی با خط خوانا و بدون قلم خوردگی نوشته شده باشد.

تبصره : پاکتهای الف و ب و ج داخل یک پاکت بزرگ بعنوان لفافه گذاشته شود و مشخصات شرکت کننده در مزایده و خودروی مورد نظر در پشت پاکت می بایست قید گردد.

10- توجه به قانون منع مداخله :

مزایده گر اعلام می کند که در موقع شرکت در این مزایده مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب دیماه 1337 نمی باشد و در صورتیکه خلاف آن برای دستگاه مزایده گزار محرز شود پیشنهاد قیمت مشارالیه مردود و تضمین شرکت در مزایده نامبرده به نفع دستگاه مزایده گزار ضبط و طبق قانون فوق با نامبرده عمل خواهد شد و مزایده گر حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب می نماید.

11- نحوه استرداد تضمین شرکت در مزایده :

سپرده شرکت در مزایده در وجه شخص شرکت کننده در مزایده و یا شماره حساب بانکی به نام شرکت کننده در مزایده که کتباً توسط وی اعلام خواهد شد، قابل پرداخت می باشد و از پرداخت وجه به غیر خودداری خواهد شد.

12- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادهای مزایده :

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادهای مزایده که شامل پاکتهای الف و ب و ج می باشد، تا پایان وقت اداری روزسه شنبه مورخ20/11/88 در قبال اعلام شماره ثبت، تحویل دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی واقع در مشهد ـ بلوار وکیل آباد ـ ابتدای خیابان صدف می گردد.

13- زمان گشایش پاکت های مزایده :

گشایش پاکت های مزایده راس ساعت 30/9 صبح روز چهارشنبه مورخ 21/11/88 در محل ستاد مرکزی شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی انجام خواهد پذیرفت و به تناسب حجم حضور شرکت کنندگان در این مزایده، جلسه مزایده به تشخیص دستگاه مزایده گزار ادامه خواهد یافت.

شایان ذکر است متقاضیان شرکت در این مزایده با علم و اطلاع کامل از وجود این شروط اقدام به شرکت و اعلام حضور در این مزایده می نمایند.

 

نام و نام خانوادگی و سمت نماینده دستگاه مزایده گزار

محل مهر و امضاء پیشنهاد دهنده

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

علیرضا آذری

سرپرست دفتر قراردادها و دبیر کمیسیون مزایده

27/10/88

آگهی ارزیابی طرح آبرسانی گلبهار (احداث مخزن 5000 مترمکعبی)

باسمه تعالی

« آگهی ارزیابی کیفی »

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی در نظر دارد با رعایت مفاد ماده 19 آئین نامه معاملات داخلی شرکتهای آب و فاضلاب شهری پروژه مشروحه ذیل را به شرکتهای تشخیص صلاحیت شده از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری واگذار نماید.

ردیف

مشخصات پروژه

مدت اجرا

محل اجرا

مبلغ برآورد

«میلیون ریال»

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه «ریال»

1

طرح آبرسانی گلبهار (احداث مخزن 5000 مترمکعبی)

20 ماه

شهرستان چناران شهر گلبهار

4204

19120000

1-     کارفرما : شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

2-     دستگاه نظارت : معاونت مهندسی و توسعه

3-     منبع تامین اعتبار : اعتبارات جاری شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی

4-      شرایط مناقصه گر : داشتن حداقل رتبه 5 رشته آب از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

5-   تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی : واجدین شرایط می توانند ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار آگهی (بجز پنجشنبه و ایام تعطیل) جهت دریافت اسناد ارزیابی به دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی به نشانی : مشهد ـ بلوار وکیل آباد ـ ابتدای خیابان صدف تلفن 8663938-0511 مراجعه و یا از طریق سایت اینترنتی پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی : iets.mporg.ir اسناد مذکور را دریافت نمایند و ظرف مدت 14 روز نسبت به تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی به دفتر قراردادها اقدام نمایند.

6-   سایر توضیحات : پس از ارزیابی کیفی و انتخاب مناقصه گران واجد شرایط، سایر اطلاعات (محل و مهلت دریافت اسناد مناقصه و....) کتباً به اطلاع ایشان خواهد رسید.. ضمناً هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

تهیه لوله های چدن داکتیل (DI) به قطر 350 میلیمتر و با فشار کاری 16 بار (PN16) با متعلقات کامل

باسمه تعالی

« آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) »

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی به نشانی مشهد ـ بلوار وکیل آباد ـ ابتدای خیابان صدف در اجرای مفاد جزء یک از بند الف ماده 4 قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 و بند ً ب ً ماده 11 آئین نامه اجرایی بند ً ج ً ماده 12 قانون مذکور و همچنین رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولید صنعتی و اجرایی کشور در نظر دارد اقلام مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی (یک مرحله ای) خریداری نماید. لذا اشخاص تولید کننده که مایلند، با عنایت به توضیحات و مشخصات ذیل الذکر می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 5/12/88 جهت دریافت اوراق شرکت در مناقصه به دفتر قراردادهای این شرکت به نشانی فوق الذکر مراجعه نمایند. همچنین می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس iets.mporg.ir اوراق شرکت در مناقصه را دریافت نمایند.

در ضمن جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید در ایام هفته و ساعات اداری با شماره تلفن 5-8678841-0511 تماس حاصل فرمایید.

ردیف

شرح کالا

مقدار

مدت تحویل کالا

محل تحویل کالا

تامین اعتبار  و شماره طرح

1

لوله های چدن داکتیل (DI) به قطر 350 میلیمتر و با فشار کاری 16 بار (PN16) با متعلقات کامل

4700 متر

2 ماه

تایباد

اعتبارات عمرانی سال 88 به شماره طرح 40201232

توضیحات ضروری :

1- تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ 245695000 ریال (دویست و چهل و پنج میلیون و ششصد و نود و پنج هزار ریال)

2- زمان و مکان بازگشایی پاکات : ساعت 30/9 صبح روز یکشنبه مورخ 16/12/88 در محل شرکت

3- هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

سایت اینترنتی : www.abfakhorasan.ir

طرح آبرسانی تایباد (خط انتقال از چاههای پل بند تا مخزن پنج هزار مترمکعبی)

باسمه تعالی

 

« آگهی ارزیابی کیفی »

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی در نظر دارد با رعایت آئین نامه اجرایی بند ً ج ً ماده 12 قانون برگزاری مناقصات پروژه مشروحه ذیل را به شرکتهای تشخیص صلاحیت شده از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری واگذار نماید.

ردیف

مشخصات پروژه

مدت اجرا

محل اجرا

مبلغ برآورد

«میلیون ریال»

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه «ریال»

1

طرح آبرسانی تایباد (خط انتقال از چاه پل بند تا مخزن 5000 مترمکعبی)

10 ماه

تایباد

2486

13960000

1-     کارفرما : شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

2-     دستگاه نظارت : معاونت مهندسی و توسعه

3-     منبع تامین اعتبار : اعتبارات عمرانی سال 88

4-      شرایط مناقصه گر : داشتن حداقل رتبه 5 رشته تاسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

5-   تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی : واجدین شرایط می توانند ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار آگهی (بجز پنجشنبه و ایام تعطیل) جهت دریافت اسناد ارزیابی به دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی به نشانی : مشهد ـ بلوار وکیل آباد ـ ابتدای خیابان صدف تلفن 8663938-0511 مراجعه و یا از طریق سایت اینترنتی پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی : iets.mporg.ir اسناد مذکور را دریافت نمایند و ظرف مدت 14 روز نسبت به تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی به دفتر قراردادها اقدام نمایند.

6-   سایر توضیحات : پس از ارزیابی کیفی و انتخاب مناقصه گران واجد شرایط، سایر اطلاعات (محل و مهلت دریافت اسناد مناقصه و....) کتباً به اطلاع ایشان خواهد رسید.. ضمناً هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

سایت اینترنتی : www.abfakhorasan.ir

آرشیو اخبار خبرخوان
2015-03-08-08-35-16

طرح آبرسانی و اصلاح و توسعه شبکه...

  بسمه تعالی   « آگهی ارزیابی کیفی ( مناقصه یک مرحله ای)»   شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی(...آرشیو اخبار
یکشنبه 17 اسفند 1393
1517-91895-4-1383-11-12-11-10-93-iets-mporg-ir-21-10-93-5-8678841-0513-8663938-0513-1-upvc-10-200-250-4200-45-1-2-3-141750000-22-10-93-www-abfakhorasan-ir

تآمین و حمل و تحویل لوله upvc بوش...

بسمه تعالی   « آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) »   شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی (سهامی خاص) به...آرشیو اخبار
یکشنبه 7 دی 1393
300-400-500

تامین، حمل و تحویل لوله های فولادی...

بسمه تعالی   « فراخوان مناقصه عمومی (یک مرحله ای) »(نوبت اول)   شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی...آرشیو اخبار
چهارشنبه 1 مرداد 1393
1393-03-24-07-35-27

تامین، حمل و تحویل کنتورهای آب یک...

بسمه تعالی   « فراخوان مناقصه عمومی (یک مرحله ای) »(نوبت اول)   شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی...آرشیو اخبار
شنبه 24 خرداد 1393
upvc-10-355

تآمین و حمل و تحویل لوله upvc با...

بسمه تعالی   « آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) »   شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی (سهامی خاص) به...آرشیو اخبار
سه شنبه 20 خرداد 1393
800-850

تامین، حمل و تحویل لوله های پلی...

باسمه تعالی   « فراخوان مناقصه عمومی (یک مرحله ای) »(نوبت اول)   شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی...آرشیو اخبار
دوشنبه 5 خرداد 1393

سال رونق تولید گرامی باد

اخبار آبفا

آرشیو اخبار خبرخوان

پیام رسان

لینک کانال لشرکت در پیام رسان سروش

لینک کانال لشرکت در پیام رسان گپ

آخرین بروز رسانی سایت دوشنبه هجدهم اسفند 1399 صورت گرفته است.