طرح آبرسانی و اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شهر درگز

مجموعه پدر: سایر اخبار
نوشته شده در یکشنبه, 17 اسفند 1393 08:35
بازدیدها: 1667

 

بسمه تعالی

 

« آگهی ارزیابی کیفی ( مناقصه یک مرحله ای)»

 

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی( سهامی خاص) در نظر دارد با رعایت آئین نامه اجرایی بند ً ج ً ماده 12 قانون برگزاری مناقصات پروژه مشروحه ذیل را به شرکتهای تشخیص صلاحیت شده از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری واگذار نماید.

 

مشخصات پروژه

مدت اجرا

مبلغ برآورد

«میلیون ریال»

نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه «ریال»

طرح آبرسانی و اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شهر درگز

6 ماه

2465

ضمانت نامه بانکی، اوراق مشارکت بانکی و یا واریز وجه نقد به مبلغ 14000000 ریال

 

 

 

 

 

 

1-     کارفرما : شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی (سهامی خاص)

2-     دستگاه نظارت : معاونت مهندسی و توسعه

3-     منبع تامین اعتبار : منابع عمرانی

4-      شرایط مناقصه گر :

1-4- داشتن حداقل رتبه 5 رشته آب از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

2-4- داشتن گواهینامه صلاحیت ایمنی انجام کار از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

5-تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی : واجدین شرایط می توانند ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار آگهی (حداکثر تا تاریخ 23/12/93 ـ بجز ایام تعطیل) جهت دریافت اسناد ارزیابی به دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی به نشانی : مشهد ـ بلوار وکیل آباد ـ ابتدای خیابان صدف تلفن 5-38678841-051 مراجعه و یا از طریق سایت اینترنتی پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی : iets.mporg.ir اسناد مذکور را دریافت نمایند و حداکثر تا تاریخ 16/01/94 ) نسبت به تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی به دفتر قراردادها اقدام نمایند.

6 -سایر توضیحات : پس از ارزیابی کیفی و انتخاب مناقصه گران واجد شرایط، سایر اطلاعات (محل و مهلت دریافت اسناد مناقصه و....) کتباً به اطلاع ایشان خواهد رسید.

 

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

 

سایت اینترنتی : www.abfakhorasan.ir