بازدید مدیر دفترحراست وامورمحرمانه آبفا خراسان رضوی ازتاسیسات آبرسانی به گناباد

شنبه, 25 مرداد 1399
ایمیل   |   چاپ
بازدید مدیر دفترحراست وامورمحرمانه آبفا خراسان رضوی ازتاسیسات آبرسانی به گناباد

 مدیر دفترحراست وامورمحرمانه شرکت در سفر یک روزه به گناباد ازقسمت های مختلف امور وهمچنین تاسیسات وایستگاه های پمپاژومسیر 120 کیلومتری خط انتقال آب یه گناباد بازدیدکرد.

محمدترکمانیدراین بازدیدباتاکید برتکریم ارباب رجوع برلزوم استمرار سیستم حفاظت تصویری درمسیر خط انتقال وچاه ها،حصارکشی ورعایت نکات امنیتی باتوجه به گستردگی خط انتقال ومنابع  امور تاکیدکرد.

بازدید مدیر دفترحراست وامورمحرمانه آبفا خراسان رضوی ازتاسیسات آبرسانی به گناباد
دسته بندی: آب
مکان: گناباد
کد خبر:  13842
بازدید:  128
نظرات برای بازدید مدیر دفترحراست وامورمحرمانه آبفا خراسان رضوی ازتاسیسات آبرسانی به گناباد
نام
ایمیل
متن
کد امنیتی