لیست همکاران روابط عمومی

همکاران روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

نام

محل خدمت

شماره تماس

سعید روزی

مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

38680970

سید ابوالفضل نبوی

کارشناس روابط عمومی الکترونیک

38680970

پروانه عابدین

کارشناس روابط عمومی و آموزش همگانی

38680970

محمد صفی آبادی

مسئول روابط عمومی شرکت آبفای سبزوار

 

سعید مشتاقی

کارشناس روابط عمومی شرکت آبفای سبزوار

 

حسن سیفی

مسئول  روابط عمومی شرکت آبفای نیشابور

 

محمد رضا ترکمن زاده

مسئول  روابط عمومی شرکت آبفای تربت حیدریه

 

مهدی احمدی نژاد

مسئول روابط عمومی امور آبفای تربت جام

 

حمید عبد ا... زاده

مسئول روابط عمومی امور آبفای کاشمر

 

سید عباس عراده چی

مسئول روابط عمومی امور آبفای قوچان

 

حسین قلی زاده

مسئول روابط عمومی امور آبفای گناباد

 

علی رضا امیری

مسئول روابط عمومی امور آبفای گلبهار

 

عباس غفارنیا

مسئول روابط عمومی امور آبفای درگز

 

محمد حسن گلگون

مسئول روابط عمومی امور آبفای چناران

 

مهدی جلایر

مسئول روابط عمومی امور آبفای کلات

 

علی رضا رحیمی

مسئول روابط عمومی امور آبفای سرخس

 

حسن دهنوخلجی

مسئول روابط عمومی امور آبفای فیروزه

 

احمد رضا شجاعی

مسئول روابط عمومی امور آبفای فیض آباد

 

محمود قدوسی

مسئول روابط عمومی امور آبفای خلیل آباد

 

صادق مبارکی

مسئول روابط عمومی امور آبفای بردسکن

 

مسعود جغتایی

مسئول روابط عمومی امور آبفای جغتای

 

سید سعید صمیمی

مسئول روابط عمومی امور آبفای رشتخوار

 

مهدی قارنگیان

مسئول روابط عمومی امور آبفای خواف

 

سعید بالقدر

مسئول روابط عمومی امور آبفای باخرز

 

حسن شقایی فلاح

مسئول روابط عمومی امور آبفای طرقبه شاندیز

 

نسرین حیدری

مسئول روابط عمومی امور آبفای تایباد

 

نرگس آسیایی پور

مسئول روابط عمومی امور آبفای فریمان

 

علی دانشوری

مسئول روابط عمومی امور آبفای بجستان

 

پرویز آسیایی

مسئول روابط عمومی امور آبفای خوشاب

 

سید رضا بهشتی نصر

مسئول روابط عمومی امور آبفای داورزن

 

علی یعقوبی

مسئول روابط عمومی امور آبفای جوین

 

علی کیوان

مسئول روابط عمومی امور آبفای زاوه