جلسه مدیردفترحراست وامورمحرمانه آبفا خراسان رضوی باپرسنل امور گناباد

چهارشنبه, 18 تیر 1399
ایمیل   |   چاپ
 جلسه مدیردفترحراست وامورمحرمانه آبفا خراسان رضوی   باپرسنل امور گناباد

محمد ترکمانی مدیردفترحراست وامورمحرمانه شرکت آبفای خراسان رضوی باپرسنل امورآبفای گناباد دیداروگفتگوکرد.

به گزارش روابطعمومی آبفا گناباد، در این دیدار2ساعته مدیرامورگناباد گزارشی ازوضعیت تامین آب ومشکلات ومباحث اموردرحوزه حراست راارائه کرد.

درادامه همکاران امور به بیان نقطه نظرات ومباحث ومشکلات مرتبط پرداختند وراهکارها وپیشنهاداهای خود را نیز درخصوص مباحث امنیتی تاسیسات ارائه دادند.

 جلسه مدیردفترحراست وامورمحرمانه آبفا خراسان رضوی   باپرسنل امور گناباد
دسته بندی: عمومی
مکان: گناباد
کد خبر:  13841
بازدید:  117
نظرات برای جلسه مدیردفترحراست وامورمحرمانه آبفا خراسان رضوی باپرسنل امور گناباد
نام
ایمیل
متن
کد امنیتی