نشست اعضای شورای اسلامی شهرشاندیز بامعاون بهره برداری آبفا خراسان رضوی:

آبفا خراسان رضوی با کمبود منابع مالی و مشکل تامین آب مواجه است

سه شنبه, 28 دی 1400
ایمیل   |   چاپ
آبفا خراسان رضوی با کمبود منابع مالی  و مشکل تامین آب مواجه است

معاون بهره برداری وتوسعه آب آبفاخراسان رضوی وتنی چندازمدیران وکارشناسان این حوزه بااعضای شورای اسلامی شاندیزدیداروگفتگو نمودند.

به گزارش روابط عمومی امور،دراین جلسه که بخشدار،شهردار ومدیرامورآبفاطرقبه شاندیزنیزحضورداشتند،ابتدارئیس شورای اسلامی شاندیزضمن عرض خیرمقدم به بیان کاستی ها ومشکلات شاندیزاشاره وخواستاراحداث مخازن درروستاهای هدف گردشگری وتوریستی شد.جودی به توجه به رشدافزونیجمعیت وآماربالای مسافران وگردشگران به شهرستان وازسویی کمبودمنابع تامین آب وعدم نظارت درهدررفت آب درروستاهای زشک وابرده اشاره

وخواستاراستقرار امورمنابع آب درشهرستان شد.رضازادهمقدم-بخشدار وباقری-شهردارشاندیزنیزضمن مساعدت باشرکت،تقاضای حل مشکل کم آبیوحفاری چاه شدند.

معاون بهره برداری آبفا استان نیزبااشاره به اینکه مشکل اصلی شرکت،مسائل مالی و مشکل تامین آب است گفت:شهرشاندیزازجمله شهرهای مواجه با تنش آبیاست که همت مسئولین استان وکشور برای جذب اعتباررا می طلبد.

مهدی جهان طلب افزود:بطوریقین کارشناسان ومدیران این معاونت بیکارننشسته وتمام سعی وتلاش خود  را معطوف به رفع مشکلات کم آبی باتوجه به کاهش خشکسالی وبارندگی ها می کنند که امیداست باهمت شماعزیزان بتوانیم همچون گذشته برمشکلات فائق آئیم.

درپایان بخشدارواعضای شورای اسلامی شاندیزاز سپری شدن تابستان گذشته بدون کوچکترین تنش اجتماعی درشهرستان وتلاش مدیرعامل

ومدیرامورقدردانی کردند. 

 

دسته بندی: عمومی
کد خبر:  18912
بازدید:  50
نظرات برای آبفا خراسان رضوی با کمبود منابع مالی و مشکل تامین آب مواجه است
نام
ایمیل
متن
کد امنیتی